Vila Franti?ka Grossmanna

 • Popis Areál jednopatrové vily a sousedního objektu si navrhl p?ední moravskoostravský stavitel jednak jako rodinné sídlo, jednak jako sídlo své firmy v sousedství ru?né ulice. Ve své dob? se jednalo o p?íklad nejluxusn?j?í vilové realizace na území Moravské Ostravy. Vila na obdélném p?dorysu je podloubím spojena s domem, kde byly kancelá?e firmy a byty pro zam?stnance. D?m má obdélný ?lenitý p?dorys, hmota je modelovaná ?adou rizalit? a v??i?ek. Jednotlivá pr??elí mají odli?ný ráz daný r?znými materiály a prvky v?etn? obdélného a cylindrického rizalitu nebo v??i?kou na st?e?e. Dispozice vily se p?vodn? rozvíjela kolem úst?ední schodi??ové haly s postranním obslu?ným schodi?t?m, av?ak v povále?ném období p?i stavebních zm?nách vzala hala i ?ást interiérového vybavení za své. V ?ásti místností p?ízemí se p?esto zachoval p?vodní d?ev?ný vestav?ný nábytek v pojetí art déco. Vila stavitele Franti?ka Grossmanna p?edstavuje nejcenn?j?í ostravský p?íklad dekorativismu po?átku 20. let, ovlivn?ný tvorbou víde?ského okruhu kolem Josefa Hoffmanna a jeho ?áka Otto Prutschera. V sou?asnosti se p?ipravuje památková obnova domu, po?ítající s rehabilitací ?ástí interiérového vybavení.
 • Rok 1923?1924
 • Top 111 ano
 • Období 1921?1930
 • Auto?i
 • Styly
 • Typy
 • Stupe?? kulturní památka
 • Zóna území nemá plo?nou památkovou ochranu
 • zem?pisná ?í?ka 49.829608
 • zem?pisná délka 18.268507
 • Adresa 28. ?íjna 1674/131, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a P?ívoz, ?esko
 • foto: Roman Polá?ek
 • foto: Roman Polá?ek