Nájemní dům Felixe Neumanna

 • Description Dvoupatrový dům se zkoseným nárožím, osazeným věžovým arkýřem s oplechovanou bání, zdůrazňuje vyústění ulice do Nádražní ulice a do náměstí. Přízemí prolamují výkladce a na nároží vstup. Na kordonovou římsu nad přízemím navazuje vysoký pilastrový řád s hlavicemi v podobě dívčích maskaronů s různým výrazem tváří. Okenní osy mají římsové frontony a vegetabilní výzdobu parapetů. Korunní římsa s vavřínovými listy je nesena rytmicky rozmístěnými konzolami. Směrem do náměstí na římsu navazuje pylony uvozený štít s termálním oknem. Pozoruhodný příklad vegetabilní secese.
 • Year 1901
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.849854
 • Longitude 18.273217
 • Address Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13230860&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 45144/8-3040
 • foto: Roman Polášek