Československé továrny dusíkatých látek

 • Description Chemický průmysl na Ostravsku souvisel se zpracováním černého uhlí a s výrobou koksu. Jednou z oblastí, kde se rozvíjel, byla průmyslová zóna Dolu Ignát (Jan Šverma) v Mariánských Horách. V druhé polovině 20. let minulého století zde vznikly Československé továrny na dusíkaté látky, strategický podnik, produkující dusičnany, určené jednak k produkci zemědělských hnojiv, jednak k výrobě výbušnin. K výrobě amoniaku a dusíku se zde využíval koksárenský plyn. Moderní průmyslový areál v sousedství Dolu Ignát a koksovny s ním sousedící orientoval a komponoval Bohumil Hübschmann směrem ke trati Bohumín–Přerov. Areál zformoval podle principu čestného dvora. V přední části se nacházejí dva objekty – administrativa a laboratoře. Následovaly haly kompresorů a sklady. Vertikální dominantu tvořily do současnosti dochovaná vodárenská věž v příčné ose dvora a za ní umístěné energetické centrum. Výraz staveb vychází z využití uměřených forem modernismu v kombinaci železobetonových skeletových konstrukcí s režným cihelným zdivem. Hübschmann zde tak uplatnil podobný urbanistický princip, který je vlastní jeho realizovanému projektu ministerských budov pod Emauzským klášterem v Praze na Novém Městě.
 • Year 1926–1928
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level není památkově chráněno
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.834756
 • Longitude 18.232265
 • Address Chemická 2039/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Česko
 • foto: Roman Polášek